Adi Sankara Advaita Research Centre
(Under the aegis of Sri Kanchi Kamakoti Peetham)

Room No. 7, Second Floor, "Sankaralayam"
New No. 66, Mayor V. R. Ramanathan Salai, Chetpet
Chennai -600 031.
Tel: 91-44-2836 6962, 91-98407 66538

Email:advaitarc@gmail.com

Office Bearers & Members of the Board of Management
President:
Vice Presidents:
Secretary cum Tresurer
Sri. J. Gurumurthy Dr. V. Kamakoti Sri. R. Chandrasekaran
  Sri. T.S. Krishnamurthy  
  Sri. K.B. Sankaran  
   
     
   
     
Members of the Board of Management:
Sri. Ramdevan V. Krishnaswamy Dr. S. Revathy
Prof. R Balasubramanian Sri. J. Jayaraman
Prof. N. Veezhinathan Sri. R Prasanna Venkatesan
Dr. K.V. Seshadrinatha Sastrigal Dr. S. Srinivasan
Dr. R. Krishnamurthy Sastrigal Sri. Challa Venkateswara Sarma
Dr. S. Ramaratnam Dr. S. Gurumurthy
Prof. V.K.S.N. Raghavan Sri. V. Narayanan
Dr. C. Murugan Mrs. Asha